Bureau BTV
Ga naar de engelse site

FAQ

Ik wil (beëdigd) tolk/vertaler worden

Hoe kan ik tolk of vertaler worden?

Tolken en vertalen is een vrij beroep. Dat betekent dat in principe iedereen, ongeacht opleiding of achtergrond, zich kan vestigen als zelfstandige tolk of vertaler. U hoeft in dat geval niet te zijn ingeschreven in het Rbtv. Om aan de slag te kunnen gaan als beëdigde tolk of beëdigde vertaler dient u te zijn ingeschreven in het Rbtv. De voorwaarden voor inschrijving in het Rbtv vindt u hier.

Hoe kan ik beëdigde tolk of beëdigde vertaler worden?

Om aan de slag te kunnen gaan als beëdigde tolk of beëdigde vertaler dient u te zijn ingeschreven in het Rbtv. De voorwaarden voor inschrijving in het Rbtv vindt u hier.

Verschil tussen een tolk en een vertaler

Wat is het verschil tussen een tolk en een vertaler?

Een tolk voert mondelinge werkzaamheden uit en zorgt ervoor dat gesprekken goed verlopen. Een vertaler werkt alleen met geschreven teksten. Denk aan het vertalen van rapporten, documenten, correspondentie, reclamemateriaal, handleidingen, brochures, websites, maar ook officiële documenten zoals diploma's, notariële akten en contracten. Een vertaler kan tevens tolk zijn (en andersom), maar dit is niet vanzelfsprekend. Voor beide beroepen zijn specifieke vaardigheden nodig.

Tolken

Wat is consecutief tolken?

Na een of meer zinnen pauzeert de spreker om de tolk de gelegenheid te geven het gezegde weer te geven in de andere taal. Consecutief wordt bijvoorbeeld getolkt tijdens onderhandelingen, gesprekken tussen personen of kleine groepen en bij interviews. Bij interviews stelt de spreker een vraag, de tolk vertaalt, daarna volgt een antwoord dat weer door de tolk wordt vertaald, enzovoort. Bij presentaties wordt de spreker elke 3 à 4 minuten onderbroken om de tolk de gelegenheid te geven de uitgesproken tekst te vertolken.

Wat is simultaan tolken?

Er wordt simultaan getolkt wanneer de spreker van de te vertolken tekst niet wordt onderbroken. Vrijwel gelijktijdig met de spreker spreekt de tolk de tekst in de andere taal uit, hetgeen van de tolk snelheid en creativiteit vergt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het Europees Parlement en bij congressen, waar de tolken in cabines werken en twee tolken elkaar elke 15 à 30 minuten aflossen. Tijdens zittingen bij de rechtbank wordt ook simultaan getolkt, op zachte toon om de overige aanwezigen niet te storen. Dit wordt fluistertolken genoemd.

Wat is taptolken?

Een aparte vorm van tolken is taptolken. Dat gebeurt meestal bij de politie. Afgetapte telefoongesprekken worden beluisterd en de tekst wordt getypt. Taptolken kan dan ook worden gedefinieerd als een mengvorm tussen tolken en vertalen. Het vereist weer andere vaardigheden van de tolk: goed inlevingsvermogen (in andere culturen) en hoge typesnelheid.

Beëdigd vertalers en gewaarmerkte vertalingen

Wat is een gewaarmerkte vertaling?

Waarmerken van vertalingen is vaak vereist bij documenten van officiële instanties, zoals diploma’s, rijbewijzen en vonnissen. Er zijn geen wettelijke voorschriften hoe een gewaarmerkte vertaling er uit moet zien. Gewoonlijk zet de vertaler een stempel op de vertaling, alsmede zijn handtekening en een paraaf op iedere pagina van de bron- en doeltekst. Het brondocument en de vertaling worden onverbrekelijk aan elkaar gehecht.
Het kan nodig zijn dat de handtekening van de vertaler wordt gelegaliseerd. Dit gebeurt voor de meeste landen via een zogenaamde apostille bij de rechtbanken. Voor de landen die niet onder het Apostilleverdrag vallen, is een stempel van de rechtbank en van het ministerie van Buitenlandse Zaken nodig.

Kan iedere vertaler een vertaling waarmerken?

Nee, alleen een vertaler die is ingeschreven in het Rbtv en door de rechtbank is beëdigd mag gewaarmerkte vertalingen maken.

Ik ben als beëdigd vertaler Nederlands -> Spaans ingeschreven in het Rbtv. Mag ik nu ook gewaarmerkte vertalingen Spaans -> Nederlands maken?

Nee. U bent alleen in het Rbtv ingeschreven als vertaler Nederlands -> Spaans en dus niet als vertaler Spaans -> Nederlands. U bent alleen gerechtigd gewaarmerkte vertalingen te maken voor de vertaalrichting(en) waarvoor u in het Rbtv staat ingeschreven. Als u ook als vertaler Spaans -> Nederlands ingeschreven wilt worden, zult u hiervoor een nieuw verzoek tot inschrijving moeten indienen.

U kunt in dat geval de inschrijfprocedure volgen.
Het is niet vanzelfsprekend dat een vertaler in beide richtingen vertaalt. Veel vertalers vertalen juist alleen vanuit de vreemde taal naar de moedertaal (moedertaalprincipe).

Is er een kwalitatief verschil tussen een gewaarmerkte en een niet- gewaarmerkte vertaling?

Nee. Een gewaarmerkte vertaling is een vertaling die is voorzien van een verklaring van de vertaler, waarmee wordt aangegeven dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het origineel. Waarmerken voegt dus niet zonder meer kwaliteit toe aan de vertaling.

Wat is legalisatie en wat is een apostille?

Legalisatie is het afgeven van een verklaring door ambtenaren omtrent de echtheid van de handtekening op het stuk. Dankzij het Haags legalisatieverdrag, beter bekend als het Apostilleverdrag, is de legalisatie van buitenlandse juridische akten tussen de landen die het verdrag hebben geratificeerd, een stuk eenvoudiger geworden. De apostille is dus in de plaats gekomen van de lange omslachtige legalisatieprocedure. De apostille dient qua lay-out en informatie te voldoen aan vaste regels en wordt in Nederland afgegeven door de griffiers van de arrondissementsrechtbanken.

Voor meer informatie over legalisatie en apostille verwijzen wij u naar www.minbuza.nl.

Hoe ziet het stempel voor beëdigde vertalers eruit?

Het is gebruikelijk dat een beëdigde vertaler gewaarmerkte vertalingen voorziet van een stempel. Op die manier is voor de afnemer en eventuele verdere gebruikers van het document gemakkelijk te zien dat het een gewaarmerkte vertaling betreft. Deze werkwijze was en is niet verplicht, maar is wel al decennia lang volledig ingeburgerd in de vertaalwereld. Binnen afzienbare tijd echter zal het gebruik van een stempel wel verplicht worden. Er wordt hiertoe een ministeriële regeling voorbereid die onder meer eisen zal bevatten waaraan gewaarmerkte vertalingen moeten voldoen.
De minister van Justitie heeft goedkeuring verleend om, vooruitlopend op de publicatie van de regeling, specificaties van het stempel reeds openbaar te maken. Deze informatie kan door fabrikanten en vertalers alvast worden aangewend om het gebruik van het nieuwe stempel te bespoedigen.
De voorwaarden waaraan het stempel dient te voldoen vindt u hier.
Ten overvloede wordt opgemerkt dat een vertaling alleen gewaarmerkt mag worden door een vertaler die staat ingeschreven in het Rbtv en beëdigd is.

Aanmelden voor het Rbtv

Wat is het Rbtv?

Het Rbtv is een register waarin tolken en vertalers staan ingeschreven die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigd tolk en/of beëdigd vertaler werkzaam te zijn.
Sinds 1 januari 2009 zijn bepaalde afnemers uit het justitiedomein verplicht om, in het kader van het straf- en vreemdelingenrecht, in beginsel een tolk of vertaler uit het Rbtv in te zetten. Gewaarmerkte vertalingen mogen zelfs alleen nog maar gemaakt worden door vertalers die in het Rbtv staan ingeschreven en beëdigd zijn.
De tolken en vertalers uit het Rbtv hebben aangetoond in voldoende mate te beschikken over de in artikel 3 Wbtv vereiste competenties. De afnemer kan dus bepaalde garanties ten aanzien van kwaliteit en integriteit ontlenen aan een inschrijving in het Rbtv.
Zodra een tolk/vertaler is ingeschreven in het Rbtv kunnen afnemers zijn gegevens vinden via het raadplegen van het Rbtv.
Een inschrijving in het Rbtv is vijf jaar geldig en kan daarna onder bepaalde voorwaarden worden verlengd. Er moeten in die vijf jaar onder andere 80 punten zijn behaald in het kader van bijscholing.

Wat zijn de voorwaarden voor inschrijving in het Rbtv?

De voorwaarden voor inschrijving in het Rbtv vindt u hier.

Welke diploma's geven recht op inschrijving in het Rbtv?

Hier vindt u een overzicht van tolk- en vertaalopleidingen die in Nederland worden aangeboden en waarvan het diploma recht geeft op inschrijving in het Rbtv.

Hoe kan ik me aanmelden voor het Rbtv?

U kunt in dat geval de inschrijfprocedure volgen.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een verzoek tot inschrijving?

Ja, iedereen die een verzoek tot inschrijving indient, is verplicht om wettelijke leges van
€ 125,00 te betalen. Dus ook als het gaat om een verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst of een aanvullende inschrijving. De uitkomst van de beoordeling van het verzoek is hierop niet van invloed.

Moet het Nederlands per se de bron- of doeltaal zijn?

Het Nederlands hoeft niet de bron- of doeltaal te zijn. Indien u aan de voorwaarden voor inschrijving voldoet, kunt u bijvoorbeeld ook als vertaler Frans -> Engels of als tolk Duits -> Spaans ingeschreven worden.

De taal waarvoor ik me wil aanmelden staat er niet bij.

Bureau Wbtv hanteert en beheert een taallijst met veel voorkomende talen.
De taallijst is niet uitputtend en kan (op advies van de Adviescommissie Talen Wbtv) worden aangepast.
De taallijst is geïntegreerd in het inschrijfformulier, het Rbtv en de Uitwijklijst. Dit betekent dat een tolk of vertaler zich alleen kan aanmelden voor de talen zoals vermeld op de taallijst van Bureau Wbtv. Ook wanneer er door afnemers wordt gezocht in het Rbtv en de Uitwijklijst, kunnen alleen talen uit deze lijst worden geselecteerd.
De taallijst bevat per taal of dialect de voorkeursnaam, een eventuele alternatieve benaming en een indicatie van het land of gebied waarin de taal wordt gesproken of geschreven. U vindt de taallijst hier.
Van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, mag Bureau Wbtv de taallijst hanteren zoals dat nu gebeurt.

Ik woon in het buitenland. Kan ik me aanmelden voor het Rbtv?

Ook voor tolken en vertalers die woonachtig zijn in het buitenland is het mogelijk ingeschreven te staan in het Rbtv indien zij bevoegd zijn om in Nederland te werken.
Zij dienen dezelfde inschrijfprocedure te volgen als tolken en vertalers die woonachtig zijn in Nederland. Tolken en vertalers die minder dan vijf jaar in Nederland woonachtig zijn, moeten naast de Verklaring omtrent het gedrag tevens een integriteitsverklaring overleggen die is afgegeven door een daartoe bevoegde instantie in het land van herkomst. Tolken en vertalers die woonachtig zijn in het buitenland en ingeschreven zijn in het Rbtv, dienen voor de beëdiging naar de Rechtbank Den Haag komen.

Aanmelden voor de Uitwijklijst

Wat is de Uitwijklijst?

Op de Uitwijklijst zijn tolken en vertalers geplaatst die niet aan de eisen van het Rbtv kunnen voldoen, maar wel aan de lagere eisen voor de Uitwijklijst. Om op de Uitwijklijst geplaatst te worden moeten tolken en vertalers aan een aantal voorwaarden voldoen die bepaalde garanties geven ten aanzien van werk- en denkniveau en taalbeheersing. Ook moeten zij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen die is afgegeven volgens een zwaar screeningsprofiel dat speciaal voor inschrijving in het Rbtv is ontwikkeld.
Als opdrachtgevers, die onder de afnameplicht uit artikel 28 Wbtv vallen, een tolk of vertaler van de Uitwijklijst inzetten, hoeven zij dus voorafgaand aan of, in spoedeisende situaties, na afloop van de opdracht, niet alsnog om een VOG te vragen.
De Uitwijklijst is een bron die geraadpleegd kan worden als er geen geschikte tolk of vertaler in het Rbtv te vinden is of beschikbaar is. De afnameplicht uit artikel 28 van de Wbtv geldt niet voor de Uitwijklijst. Tolken en vertalers op de Uitwijklijst zijn niet beëdigd. De gegevens van de Uitwijklijst zijn openbaar zodat ook andere belanghebbenden ze kunnen raadplegen.

Wat zijn de voorwaarden voor plaatsing op de Uitwijklijst?

De voorwaarden voor plaatsing op de Uitwijklijst vindt u hier.

Hoe kan ik me aanmelden voor de Uitwijklijst?

U kunt in dat geval de inschrijfprocedure volgen.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst?

Ja, iedereen die een verzoek indient is verplicht om wettelijke leges van € 125,00 te betalen. Ook als het gaat om een aanvullende plaatsing op de Uitwijklijst. De uitkomst van de beoordeling van het verzoek is hierop niet van invloed.

Moet het Nederlands per se bron- of doeltaal zijn?

Het Nederlands hoeft niet de bron- of doeltaal te zijn. Indien u aan de voorwaarden voor plaatsing op de Uitwijklijst voldoet kunt u bijvoorbeeld ook als vertaler Frans -> Engels of als tolk Duits -> Spaans ingeschreven worden.

De taal waarvoor ik me wil aanmelden staat er niet bij.

Bureau Wbtv hanteert en beheert een taallijst met veel voorkomende talen.
De taallijst is niet uitputtend en kan (op advies van de Adviescommissie Talen Wbtv) worden aangepast.
De taallijst is geïntegreerd in het inschrijfformulier, het Rbtv en de Uitwijklijst. Dit betekent dat een tolk of vertaler zich alleen kan aanmelden voor de talen die voorkomen op de taallijst van Bureau Wbtv. Ook wanneer er door afnemers wordt gezocht in het Rbtv en de Uitwijklijst, kunnen alleen talen uit deze lijst worden geselecteerd.
De taallijst bevat per taal of dialect de voorkeursnaam, een eventuele alternatieve benaming en een indicatie van het land of gebied waarin de taal wordt gesproken of geschreven. U vindt de taallijst hier.
Van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, mag Bureau Wbtv de taallijst hanteren zoals dat nu gebeurt.

Ik woon in het buitenland. Kan ik me aanmelden voor de Uitwijklijst?

Ook voor tolken en vertalers die woonachtig zijn in het buitenland is het mogelijk geplaatst te worden op de Uitwijklijst indien zij bevoegd zijn om in Nederland te werken.
Zij dienen dezelfde inschrijfprocedure te volgen als tolken en vertalers die woonachtig zijn in Nederland. Tolken en vertalers die minder dan vijf jaar in Nederland woonachtig zijn, moeten naast de Verklaring omtrent het gedrag tevens een integriteitsverklaring overleggen die is afgegeven door een daartoe bevoegde instantie in het land van herkomst.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan?

Het aanvraagformulier voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vindt u hier. Dat formulier is al gedeeltelijk door Bureau Wbtv ingevuld en voorzien van de benodigde handtekeningen, stempels en parafen. Bij het indienen van de aanvraag bij de gemeente moet u een geldig identiteitsbewijs tonen en de leges van € 30,05 voldoen.

Is de Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht?

Ja, de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verplichte bijlage. De originele VOG moet u meezenden met uw verzoek. De VOG mag niet ouder zijn dan drie maanden.
U ontvangt de originele VOG van Bureau Wbtv retour.

Hoelang duurt het voordat ik mijn VOG van de gemeente ontvang?

In de meeste gevallen wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag binnen 3 à 4 weken na aanvraag door de gemeente verstrekt.

Moet ik de originele VOG opsturen?

Ja, u moet de originele VOG meezenden met uw verzoek. De VOG mag niet ouder zijn dan drie maanden. U ontvangt de originele VOG van Bureau Wbtv retour.

Ik woon in het buitenland. Moet ik nu toch een VOG meesturen?

Voor inschrijving in het Rbtv en plaatsing op de Uitwijklijst is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. Artikel 4 van de Wbtv stelt dat een tolk/vertaler die minder dan vijf jaar in Nederland woonachtig is, naast de Nederlandse VOG tevens een integriteitsverklaring moet overleggen die is afgegeven door een daartoe bevoegde instantie in het land van herkomst. Andersom moet een tolk of vertaler die woonachtig is in een ander land een integriteitsverklaring overleggen van ieder land waarin hij/zij de afgelopen vijf jaar heeft gewoond.
Een buitenlandse integriteitsverklaring dient voorzien te zijn van een Nederlandse vertaling. De vertaling hoeft niet te worden gemaakt door een beëdigd vertaler. U mag de vertaling dus ook zelf verzorgen. Bureau Wbtv behoudt zich het recht voor de vertaling te controleren.

Diploma's van tolk-/vertaalopleidingen

Commissie btv

Wat doet de Commissie btv?

De Commissie btv bestaat uit een aantal onafhankelijke deskundigen die advies uitbrengen over verzoeken tot inschrijving in het Rbtv. Een verzoek tot inschrijving wordt aan de Commissie btv voorgelegd als u heeft aangetoond dat u:

- beschikt over ten minste hbo- werk- en denkniveau;
- de betreffende talen beheerst op ten minste C1-niveau van het ERK;
- scholing heeft genoten ter ontwikkeling van uw tolkvaardigheid en –attitude en/of   vertaalvaardigheid en –attitude;
- reeds vijf jaren werkzaam bent als tolk en/of vertaler en ten minste 1.000 uren heeft getolkt en/of ten minste 500.000 woorden heeft vertaald in alle talencombinaties en/of vertaalrichtingen waarop uw verzoek betrekking heeft.

Deze voorwaarden zijn cumulatief. Dat betekent dat een verzoek tot inschrijving pas aan de Commissie btv kan worden voorgelegd als aan alle vier voorwaarden is voldaan. De Commissie btv bekijkt vervolgens, met als uitgangspunt de competenties uit artikel 3 van de Wbtv, het gehele dossier en brengt op basis daarvan advies uit aan Bureau Wbtv. Dat advies kan positief of negatief zijn. Het voorleggen aan de Commissie btv leidt dus niet automatisch tot inschrijving. Bureau Wbtv hoeft het advies formeel niet op te volgen, maar doet dit in de regel wel.

Tolk- en vertaaltoetsen

zijn er toetsen waarmee ik direct in het Rbtv kan worden ingeschreven?

Tolken en vertalers die geen hbo-diploma op het gebied van tolken of vertalen kunnen overleggen, kunnen via een door Bureau Wbtv erkende toets aantonen te beschikken over de vereiste vaardigheden. Sinds 2010 biedt de Associatie Praktijkexamens voor een aantal talencombinaties en vertaalrichtingen toetsen aan waarvan het getuigschrift recht geeft op inschrijving in het Rbtv. Aangezien er geen structureel aanbod van deze toetsen is en ook de aangeboden talencombinaties en vertaalrichtingen wisselen, is het raadzaam de e-nieuwsbrief van Bureau Wbtv en de website van de Associatie Praktijkexamens in de gaten te houden voor actuele informatie over de tolk- en vertaaltoetsen.

Waar kan ik informatie vinden over de tolk- en vertaaltoetsen?

De tolk- en vertaaltoetsen worden niet structureel aangeboden. Ook de aangeboden talencombinaties en vertaalrichtingen wisselen. Daarom is het raadzaam de e-nieuwsbrief van Bureau Wbtv en de website www.associatie.nl/examen/120.html in de gaten te houden voor actuele informatie over de tolk- en vertaaltoetsen.

Welke tolk- en vertaaltoetsen worden er aangeboden?

De tolk- en vertaaltoetsen worden niet structureel aangeboden. Ook de aangeboden talencombinaties en vertaalrichtingen wisselen. Daarom is het raadzaam de e-nieuwsbrief van Bureau Wbtv en de website www.associatie.nl/examen/120.html in de gaten te houden voor actuele informatie over de tolk- en vertaaltoetsen.

Buitenlandse diploma's en diplomawaardering

Kan ik een buitenlands diploma meezenden met mijn verzoek?

Als u een buitenlands diploma wilt meezenden met uw verzoek, dan moet u altijd een diplomawaardering volgens de IDW-structuur meezenden. Uit zo’n diplomawaardering moet dan blijken dat de buitenlandse opleiding qua niveau ten minste gelijk staat aan een Nederlandse hbo-opleiding. Voor de Uitwijklijst geldt dat uit de diplomawaardering moet blijken dat de buitenlandse opleiding qua niveau ten minste gelijk staat aan een Nederlandse havo/mbo 4-opleiding. Buitenlandse diploma’s zonder diplomawaardering volgens de IDW-structuur worden niet meegenomen in de besluitvorming.

Is een diplomawaardering verplicht?

Ja. Als u een buitenlands diploma wilt meezenden met uw verzoek, dan moet u altijd een diplomawaardering volgens de IDW-structuur meezenden. Uit zo’n diplomawaardering moet dan blijken dat de buitenlandse opleiding qua niveau ten minste gelijk staat aan een Nederlandse hbo-opleiding. Voor de Uitwijklijst geldt dat uit de diplomawaardering moet blijken dat de buitenlandse opleiding qua niveau ten minste gelijk staat aan een Nederlandse havo/mbo 4-opleiding. Buitenlandse diploma’s zonder diplomawaardering volgens de IDW-structuur worden niet meegenomen in de besluitvorming.

Hoe kan ik een diplomawaardering aanvragen?

Op www.idw.nl leest u hoe u een diplomawaardering kunt aanvragen.

Werk- en denkniveau

Hoe kan ik aantonen dat ik beschik over hbo-werk- en denkniveau?

U kunt aantonen dat u beschikt over hbo-werk- en denkniveau door:
- een diploma van een geaccrediteerde opleiding op ten minste hbo-niveau
- een certificaat van een capaciteitstoets waaruit ten minste hbo-niveau blijkt
- een middels een functieprofiel of –omschrijving onderbouwde werkgeversverklaring omtrent functioneren op ten minste hbo-niveau

Ik heb een deel van een hbo-opleiding afgerond. Kan ik daarmee aantonen dat ik beschik over hbo-werk- en denkniveau?

Nee, alleen met een volledig afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau kan hbo-werk- en denkniveau worden aangetoond. Ook een propedeuse is onvoldoende.

Ik heb een deel van een mbo-opleiding afgerond. Kan ik daarmee aantonen dat ik beschik over mbo-werk- en denkniveau?

Nee, alleen met een volledig (dus niet met een gedeeltelijk) afgeronde opleiding op minimaal havo-/mbo-niveau kan mbo-werk- en denkniveau worden aangetoond.

Taalvaardigheid

Ik ben native speaker. Toon ik daarmee aan de taal voldoende te beheersen?

Nee, het feit dat u native speaker bent, velt geen objectief oordeel over uw taalbeheersingsniveau en is daarom niet voldoende. Het taalbeheersingsniveau moet objectief kunnen worden vastgesteld op basis van een afgeronde geaccrediteerde opleiding waarbij het onderwijs in de betreffende taal is gegeven of op basis van een door Bureau Wbtv erkende taaltoets. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, heeft dit bevestigd. 

Ik heb een deel van een hbo-opleiding afgerond. Kan ik daarmee aantonen dat ik de taal voldoende beheers?

Nee, alleen met een volledig (dus niet met een gedeeltelijk) afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau kan de taalvaardigheid op hbo-niveau aannemelijk worden gemaakt. Ook een propedeuse is onvoldoende. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, heeft dit bevestigd.

Hoe kan ik mijn Nederlands op C1-niveau van het ERK aantonen?

U kunt het Nederlands op C1-niveau aantonen middels het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT). Het CNavT wordt aangeboden in 6 profielen. Het profiel Academische Taalvaardigheid is op niveau C1 van het ERK. Voor andere wijzen waarop u C1-niveau kunt aantonen verwijzen wij u naar de inschrijfvoorwaarden.

Hoe kan ik mijn Nederlands op B2-niveau van het ERK aantonen?

Er worden examens Nederlands als Tweede Taal aangeboden waarmee u het Nederlands op B2-niveau van het ERK kunt aantonen. Met het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma 2, kunt u uw Nederlands op B2-niveau aantonen.
Ook middels het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) kunt u het Nederlands op B2-niveau aantonen. Het CNaVT wordt aangeboden in 6 profielen. Het profiel Professionele Taalvaardigheid en het profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs zijn beide op B2-niveau. Voor andere wijzen waarop u B2-niveau kunt aantonen verwijzen wij u naar de inschrijfvoorwaarden.

Ik heb het staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, Programma 2, al behaald. Toon ik daarmee aan het Nederlands op C1-niveau te beheersen?

Nee, het staatsexamen NT2, programma 2, staat gelijk aan B2-niveau van het ERK.

Kan ik een taaltoets afleggen om mijn taalvaardigheid aan te tonen?

Bureau Wbtv kan deskundigen aanwijzen die een taaltoets kunnen afnemen. Met die taaltoets kan een tolk of vertaler aantonen te beschikken over de competenties “taalvaardigheid in de brontaal” of “taalvaardigheid in de doeltaal”, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wbtv. Een deskundige kan op verzoek worden aangewezen als Bureau Wbtv heeft vastgesteld dat de taaltoetsen die door de deskundige worden aangeboden, voldoen aan een aantal voorwaarden.

Waaraan moet een taaltoets voldoen?

Een taaltoets moet voldoen aan de voorwaarden uit het taaltoetskader.

Gaat Bureau Wbtv voor mij op zoek naar een taaltoets of deskundige?

Nee, indien u middels een taaltoets uw taalvaardigheid wilt aantonen moet u zelf op zoek gaan naar een deskundige die een taaltoets kan afnemen. U kunt Bureau Wbtv vragen of de taaltoets die u wilt gaan afleggen volstaat om uw “taalvaardigheid in de brontaal” of “taalvaardigheid in de doeltaal” (artikel 3 van de Wbtv) aan te tonen. Als Bureau Wbtv heeft vastgesteld dat de taaltoets voldoet aan de voorwaarden uit het taaltoetskader kan Bureau Wbtv de deskundige aanwijzen.

Werkervaring

Telt mijn jarenlange ervaring als tolk of vertaler mee voor inschrijving?

Werkervaring als tolk of vertaler alleen is niet voldoende voor inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst, ongeacht de aard en de omvang ervan.
Met jarenlange ervaring kunt u ook niet aantonen aan de voorwaarden van taalbeheersing en werk- en denkniveau te voldoen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, heeft dit bevestigd.
Wel is het aantoonbaar hebben van ten minste vijf jaar intensieve werkervaring als tolk of vertaler een van de voorwaarden om een verzoek tot inschrijving ter advisering te kunnen voorleggen aan de Commissie btv. Aantoonbare werkervaring (ten minste 20 opdrachten als tolk of vertaler) is ook een van de voorwaarden voor plaatsing op de Uitwijklijst. Hoe u uw werkervaring kunt aantonen leest u in de inschrijfvoorwaarden.

Moet ik een VAR toesturen?

Het is niet verplicht om (jaarlijks) een VAR toe te sturen, maar u kunt de VAR wel meezenden ter onderbouwing van uw werkervaring als tolk of vertaler.
Als freelancer of zzp’er mag u zelf een overzicht van uw werkervaring als tolk/vertaler opstellen waaruit per talencombinatie en/of vertaalrichting, blijkt hoeveel uren u heeft getolkt en/of hoeveel woorden u heeft vertaald. Daarnaast moet uit het overzicht de aard van de tolk- of vertaalwerkzaamheden blijken en moet zijn aangegeven op welke talencombinatie en/of vertaalrichting de werkzaamheden betrekking hebben gehad. Het overzicht moet u onderbouwen door middel van bijvoorbeeld referenties van opdrachtgevers, een winst- en verliesrekening of stukken afkomstig van de Belastingdienst. Een VAR kan daartoe dienen. Met een VAR geeft de Belastingdienst namelijk aan hoe ze uw inkomsten beoordeelt: als winst uit onderneming, als inkomsten uit dienstverband of als resultaat uit overige werkzaamheden.

Moet ik ingeschreven staan bij de KvK?

Tolken of vertalen is een vrij beroep. Iedereen, ongeacht opleiding of achtergrond, kan aan de slag gaan als tolk of vertaler. Vrije beroepsbeoefenaren moeten zich sinds 1 juli 2008 ook inschrijven in het Handelsregister als zij voldoen aan de criteria voor een onderneming. Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Twijfelt u of u uw bedrijf moet inschrijven, neem dan contact op met de Kamer van Koophandel.

Scholing

Wat wordt verstaan onder scholing om tolk- of vertaalvaardigheid en -attitude te ontwikkelen?

Onder tolk- en vertaalvaardigheid en –attitude worden die vaardigheden verstaan die specifiek met tolken en vertalen te maken hebben en die tijdens een tolk- en vertaalopleiding worden onderwezen. Het gaat hier bijvoorbeeld om tolktechnieken, vertaaltechnieken, tolkhouding, vertaalhouding, geheugentraining, notatietechnieken, resumerend mondeling vertolken van stukken, tekstanalyse, stresshantering, stemgebruik en presentatie, terminologiebeheer, het toepassen van vertaalgeheugens en het gebruik van vertaalsoftware.
Theoretische cursussen of modules op bijvoorbeeld het gebied van cultuur, maatschappij en recht, zoals de module ‘Materieel Strafrecht’ van de SIGV, vallen hier dus buiten.

Hoe kan ik aantonen scholing te hebben gevolgd ter ontwikkeling van tolk- of vertaalvaardigheid en -attitude?

U moet een diploma, certificaat of getuigschrift meesturen, waaruit blijkt dat u één of meerdere opleidingen, cursussen of modules heeft afgerond met betrekking tot tolktechnieken, vertaaltechnieken, vertaalhouding, tolkhouding, geheugentraining, notatietechnieken, resumerend mondeling vertolken van stukken, tekstanalyse, stresshantering, stemgebruik en presentatie, terminologiebeheer, het toepassen van vertaalgeheugens en/of het gebruik van vertaalsoftware.

Beëdiging

Ik ben als vertaler beëdigd onder de oude Wet beëdigde vertalers, maar ik heb mij niet aangemeld voor het Rbtv. Mag ik gewaarmerkte vertalingen maken?

Nee, als u niet in het Rbtv bent ingeschreven als vertaler bent u niet gerechtigd gewaarmerkte vertalingen te maken. De oude Wet beëdigde vertalers is namelijk komen te vervallen bij de inwerkingtreding van de Wet beëdigde tolken en vertalers op 1 januari 2009. Daarmee is ook de waarde van uw ‘oude’ beëdiging komen te vervallen. Indien u gewaarmerkte vertalingen wilt maken moet u zich aanmelden voor het Rbtv. U kunt in dat geval de inschrijfprocedure volgen.

Moet ik als tolk en vertaler apart beëdigd worden?

Ja, tolken en vertalen zijn aparte vaardigheden met elk een eigen eed/belofte.

Ik sta als tolk/vertaler voor meerdere talencombinaties/vertaalrichtingen ingeschreven. Moet ik voor al deze combinaties apart beëdigd worden?

Nee, beëdiging vindt per vaardigheid plaats, dus eenmaal als tolk en eenmaal als vertaler.

Zijn tolken en vertalers op de Uitwijklijst ook beëdigd?

Nee, tolken en vertalers die op de Uitwijklijst staan zijn niet beëdigd. Alleen tolken en vertalers die zijn ingeschreven in het Rbtv zijn (of worden binnen twee maanden na inschrijving in het Rbtv) beëdigd.

Moet ik mijn beëdigingsakte opsturen?

Ja, na het afleggen van de eed of belofte (en bij vertalers tevens na het neerleggen van de handtekening) wordt aan de tolk of vertaler een akte van beëdiging uitgereikt.
U moet een kopie van die akte naar Bureau Wbtv opsturen. Nadat de akte door Bureau Wbtv is ontvangen en verwerkt, bent u officieel beëdigd tolk en/of beëdigd vertaler in de zin van de Wbtv en bent u als zodanig zichtbaar in het Rbtv.
U moet binnen twee maanden na inschrijving in het Rbtv beëdigd worden. Indien u dat nalaat, kan uw inschrijving in het Rbtv worden doorgehaald. Het is dus van belang dat u zich zo spoedig mogelijk laat beëdigen en de akte daarvan zo spoedig mogelijk naar Bureau Wbtv opstuurt.

Bij welke rechtbank moet ik mij laten beëdigen?

Als u ingeschreven bent in het Rbtv, ontvangt u van Bureau Wbtv een bewijs van inschrijving in het Rbtv. Met dat bewijs van inschrijving moet u een verzoek tot beëdiging als tolk en/of vertaler indienen bij de rechtbank waaronder uw woonplaats valt.

Ik woon in het buitenland. Waar moet ik me laten beëdigen?

Ook voor tolken en vertalers die woonachtig zijn in het buitenland is het mogelijk ingeschreven te staan in het Rbtv. Zij moeten dezelfde procedure volgen als tolken en vertalers die woonachtig zijn in Nederland en de eed of belofte afleggen ten overstaan van de rechtbank Den Haag.

De rechtbank kan mij niet binnen twee maanden beëdigen. Wordt mijn inschrijving in het Rbtv nu doorgehaald?

In de Wbtv (artikel 12) staat dat een inschrijving kán worden doorgehaald indien beëdiging niet binnen twee maanden na inschrijving in het Rbtv heeft plaatsgevonden. Bureau Wbtv gaat echter naar redelijkheid en billijkheid om met deze bepaling en zal per geval bekijken welke actie gewenst is.

Legitimatiepas btv

Wanneer heb ik recht op de legitimatiepas btv (het “tolkenpasje”)?

Zodra u ingeschreven bent in het Rbtv en Bureau Wbtv een kopie van uw akte van beëdiging heeft ontvangen, ontvangt u binnen enkele weken de legitimatiepas btv. Bent u alleen geplaatst op de Uitwijklijst, dan heeft u geen recht op de legitimatiepas btv.

Regeling openbaarheid contactgegevens

Welke gegevens zijn voor afnemers zichtbaar in het Rbtv en de Uitwijklijst?

U hebt de keuze uit twee profielen; een beperkt profiel en een volledig profiel. Deze profielen zijn vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie en vastgelegd in de Regeling openbaarheid contactgegevens tolken en vertalers.
Uit privacyoverwegingen kunt u besluiten te kiezen voor het beperkt profiel. Uw contactgegevens worden dan niet vermeld in het openbare gedeelte van het Rbtv en/of de Uitwijklijst. Belanghebbenden (bijvoorbeeld advocaten) moeten aan de hand van een beperkt profiel kunnen controleren of opdrachtgevers hun wettelijke afnameplicht hebben uitgevoerd. Daarvoor zijn nu eenmaal bepaalde gegevens nodig.
De gegevens uit het uitgebreide profiel zijn bedoeld om opdrachtgevers te helpen de juiste keuze te maken voor een bepaalde opdracht en gelegenheid te bieden op de een of andere manier in contact te treden met de tolk of vertaler.

Ik wil niet al mijn contactgegevens in het Rbtv of de Uitwijklijst laten zien

U hebt de keuze uit twee profielen; een beperkt profiel en een volledig profiel.
Het beperkte profiel biedt de mogelijkheid om in het openbare gedeelte van het Rbtv en de Uitwijklijst contactgegevens af te schermen. Het is echter niet mogelijk om bijvoorbeeld alleen uw e-mailadres te tonen, maar niet uw telefoonnummer en adres.

Wijzigingen doorgeven

Hoe kan ik een wijziging aan Bureau Wbtv doorgeven?

Als u een nieuw (post)adres, telefoonnummer of bankrekeningnummer wilt doorgeven, moet u gebruik maken van het formulier wijzigen gegevens. U kunt het formulier ingevuld en ondertekend opsturen naar Bureau Wbtv.
Wijzigingen die niet op die manier worden aangeleverd, worden niet verwerkt.

Ik heb een wijziging doorgegeven, maar het is nog niet zichtbaar in het Rbtv of op de Uitwijklijst

Als u een wijziging heeft doorgegeven wordt ernaar gestreefd deze binnen twee werkdagen te verwerken. De dag na de verwerking is uw wijziging zichtbaar in het Rbtv of de Uitwijklijst. Indien u heeft gekozen voor een beperkt profiel, is uw wijziging alleen zichtbaar voor (justitie)afnemers die inloggen met een speciaal wachtwoord.

Permanente educatie

Is bijscholing verplicht?

Ja, tolken en vertalers die in het Rbtv staan ingeschreven of op de Uitwijklijst zijn geplaatst moeten zich permanent bijscholen (artikel 8, vierde lid, van de Wbtv).
Dat kan door als cursist (scholings)activiteiten te verrichten of als spreker/docent die activiteiten te verzorgen. Daarvoor kunnen dan PE-punten worden aangevraagd.

Welke documenten moet ik met mijn verzoek tot puntentoekenning meezenden?

- Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
- Een programmabeschrijving zoals die door de aanbieder beschikbaar is gesteld;
- Een certificaat, diploma, of getuigschrift als bewijs van presentie (bij een aanvraag voorafgaand aan het volgen van een activiteit is dit uiteraard geen vereiste).

Hoeveel PE-punten moet ik behalen?

In de artikelen 2, 3, 6 en 7 van het Besluit permanente educatie Wbtv leest u hoeveel PE-punten u moet behalen. U kunt aan de hand van de aan u toegestuurde besluiten dan ook eenvoudig zelf nagaan of u aan uw bijscholingsverplichting heeft voldaan.

Ik sta voor meerdere taalvaardigheidscombinaties ingeschreven. Moet ik voor elke inschrijving apart het vereiste aantal punten behalen?

Nee, de regels zijn als volgt.

Enkele gegevens vooraf:
- Een inschrijving in het Rbtv is vijf jaar geldig, een plaatsing op de Uitwijklijst drie
jaar.
- Alleen activiteiten die binnen een bepaalde inschrijvingsduur vallen kunnen voor
toekenning van PE-punten in aanmerking komen.

Stel, u bent op de volgende manier ingeschreven:
- Tolk Nederlands <-> Duits, ingeschreven in het Rbtv op 1 januari 2009;
- Vertaler Nederlands -> Duits, geplaatst op de Uitwijklijst op 1 juli 2009.

Uw PE-plicht ziet er dan zo uit:
- Tussen 1 juli 2009 en 1 juli 2012 dient u 32 PE-punten te hebben gehaald.
- Tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2014 dient u in totaal 80 PE-punten te hebben
behaald.
- Activiteiten die in beide perioden vallen tellen dus dubbel mee, ongeacht het
onderwerp.

Het volgen van een scholingsactiviteit kan dus voor het toekennen van PE-punten ten aanzien van meerdere talencombinaties of vertaalrichtingen meetellen, afhankelijk van de datum van inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst.

Kan ik met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 alle activiteiten die ik heb gevolgd aandragen voor puntentoekenning?

Nee, het uitgangspunt is altijd de dag waarop u bent ingeschreven in het Rbtv of bent geplaatst op de Uitwijklijst. Stel: u bent op 1 juni 2009 ingeschreven in het Rbtv, dan worden aan de scholingsactiviteiten die u tussen 1 januari 2009 en 1 juni 2009 heeft gevolgd geen PE-punten toegekend. U stond in die periode nog niet ingeschreven en u had in die periode dus ook geen bijscholingsverplichting.

Kan ik voor scholingsactiviteiten die ik heb gevolgd vóór mijn inschrijving of plaatsing ook PE-punten krijgen?

Nee, het uitgangspunt is het moment van inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst als tolk of vertaler. Dat wil zeggen dat uitsluitend voor het verrichten van scholingsactiviteiten die zijn afgerond ná de datum van inschrijving en/of plaatsing PE-punten kunnen worden toegekend. Pas na inschrijving is namelijk sprake van een tolk of vertaler, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wbtv (die zich moeten bijscholen).

Hoe kan ik PE-punten in het buitenland behalen?

U kunt PE-punten behalen voor zowel Nederlandse als buitenlandse scholingsactiviteiten. In het Besluit permanente educatie Wbtv is het bijscholingsbeleid uitgewerkt. Bepaalde artikelen uit dat besluit zijn nader uitgewerkt in drie procedurebeschrijvingen. Ook is er een overzicht beschikbaar van activiteiten die al zijn aangemerkt als PE-activiteit. Op dat overzicht staan zowel scholingsactiviteiten die te volgen zijn in Nederland als scholingsactiviteiten die te volgen zijn in het buitenland, zoals buitenlandse conferenties.

Kan ik PE-punten krijgen voor docentschap of als spreker?

Ja, sprekers en docenten kunnen ook punten krijgen voor het verzorgen van een scholingsactiviteit. Voor hen is van belang dat aangetoond wordt wat, gelet op de omvang van de activiteit, de bijdrage van de spreker/docent is en de tijdsduur daarvan. Een verklaring van de aanbieder van de scholingsactiviteit kan daartoe dienen. Ook moet uit documentatie blijken dat de spreker/docent deskundig is, zoals bedoeld in artikel 13 van het Besluit permanente educatie Wbtv. Om de deskundigheid van de spreker/docent vast te kunnen stellen moet naast de programmabeschrijving een curriculum vitae, of soortgelijke, van de aanbieder afkomstige informatie, van iedere spreker/docent worden overgelegd.

Kan ik PE-punten krijgen voor het schrijven van lesmateriaal of het samenstellen van een woordenboek?

Nee, er is immers geen sprake van een scholingsactiviteit zoals bedoeld in artikel 11 van het Besluit Permanente educatie Wbtv.

Kan ik PE-punten krijgen voor het begeleiden van een stagiair?

Ja. Aan het begeleiden van een stagiair kunnen, net als aan het verzorgen van een scholingsactiviteit, PE-punten worden toegekend. Van belang is dat een op briefpapier ondertekende en afgedrukte stageverklaring wordt overlegd. Dit briefpapier moet van de onderwijsinstelling zijn waaraan de stagiair onderwijs volgt. Uit deze stageverklaring moet blijken dat er sprake is van stagebegeleiding en gedurende welke periode deze heeft plaatsgevonden. Tevens moet duidelijk blijken uit welke onderdelen de begeleiding heeft bestaan en hoeveel uur aan de begeleiding is besteed. Dit mag eventueel door de tolk of vertaler zelf worden opgesteld. Per onderdeel wordt dan beoordeeld of er PE-punten kunnen worden toegekend.

Waarom leveren sommige scholingsactiviteiten veel meer PE-punten op dan andere scholingsactiviteiten?

Aan elk daadwerkelijk scholingsuur wordt 1 PE-punt toegekend, mits de activiteit qua inhoud relevant is voor tolken en vertalers. Activiteiten die een paar dagen duren leveren daarom meer punten op dan bijvoorbeeld een workshop van een paar uurtjes.
Onder daadwerkelijke scholingsuren worden uitsluitend contacturen verstaan. Elke vorm van zelfstudie, wat bijvoorbeeld het geval is bij uitsluitend schriftelijke scholingsactiviteiten zonder contacturen, is dan ook uitgesloten van het toekennen van PE-punten.
Een uitzondering geldt voor geaccrediteerde onderwijsinstellingen (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) of een buitenlands equivalent daarvan) waar het European Credit Transfer System (ECTS) wordt gehanteerd. Deze systematiek van studiepunten verbindt een aantal van 28 uren aan elk studiepunt, ook wel EC genoemd, dat is behaald. Dit systeem biedt verregaande garanties omtrent de daadwerkelijke inspanning die moet worden geleverd teneinde het beoogde certificaat, getuigschrift of diploma te behalen.

Leveren zelfstudie-activiteiten ook PE-punten op?

Nee, in principe niet. Alleen aan daadwerkelijke scholingsuren kunnen PE-punten worden toegekend. Dat aantal uren moet kunnen worden vastgesteld. Onder daadwerkelijke scholingsuren worden uitsluitend contacturen verstaan. Elke vorm van zelfstudie, wat bijvoorbeeld het geval is bij uitsluitend schriftelijke scholingsactiviteiten zonder contacturen, is dan ook uitgesloten van het toekennen van PE-punten. Daarnaast kennen veel activiteiten een huiswerklast of voorbereidingstijd. Op grond van artikel 12 van het Besluit PE worden daarvoor ook geen punten toegekend.
Een uitzondering geldt voor geaccrediteerde onderwijsinstellingen (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) of een buitenlands equivalent daarvan) waar het European Credit Transfer System (ECTS) wordt gehanteerd. Deze systematiek verbindt 28 uren aan elk studiepunt, ook wel EC genoemd, dat is behaald. Dit systeem biedt verregaande garanties omtrent de daadwerkelijke inspanning die moet worden geleverd teneinde het beoogde certificaat, getuigschrift of diploma te behalen.

Ik heb twee keer dezelfde scholingsactiviteit gevolgd; één keer in 2010 en één keer in 2011. Kan ik hiervoor twee keer PE-punten krijgen?

Nee, in principe niet. Het uitgangspunt is dat de scholingsactiviteit deskundigheidsbevorderend moet zijn. Dit houdt onder andere in dat aan het volgen of het geven van een scholingsactiviteit slechts eenmalig PE-punten worden toegekend. Mocht de inhoud van de activiteit op wezenlijke punten veranderen, dan kunnen er voor een tweede keer punten worden toegekend.

Kan ik een overschot aan PE-punten meenemen naar de volgende periode?

Nee, in de artikelen 4 en 9 van het Besluit permanente educatie Wbtv is opgenomen dat een overschot aan PE-punten niet kan worden meegenomen naar een volgende inschrijvings- of plaatsingsperiode.

Kan deelname aan scholingsactiviteiten gericht op het werk van een tolk ook meetellen voor de PE-verplichting als vertaler?

Ja, het is niet van belang voor de inschrijving of plaatsing voor welke talencombinaties of vertaalrichtingen PE-punten zijn behaald. De PE-punten die voor de inschrijving of plaatsing van een talencombinatie (dus als tolk) zijn behaald kunnen ook meetellen voor een inschrijving of plaatsing voor een vertaalrichting (dus als vertaler). De PE-punten die als tolk of vertaler voor de inschrijving of plaatsing voor een bepaalde talencombinatie of vertaalrichting zijn behaald kunnen ook meetellen voor een inschrijving of plaatsing voor een inschrijving of plaatsing als tolk of vertaler in een andere talencombinatie of vertaalrichting. Heel simpel gezegd: het volgen van een scholingsactiviteit die bestaat uit het volgen van een cursus Duits kan ook meetellen voor een inschrijving of plaatsing als tolk in de talencombinatie Nederlands <-> Frans. De scholingsactiviteiten moeten in algemene zin echter wel relevant zijn en voldoen aan de voorwaarden.

Ik wil een overzicht ontvangen van mijn behaalde PE-punten

Elke keer nadat u een verzoek om puntentoekenning heeft ingediend, ontvangt u van Bureau Wbtv een schriftelijk bericht met daarin vermeld of en zo ja hoeveel PE-punten aan u zijn toegekend. Aan de hand van deze berichten kunt u nagaan hoeveel PE-punten u tot nu toe heeft behaald. Tevens ontvangt u een half jaar voordat uw inschrijving verloopt een overzicht met het tot dan toe behaalde aantal PE-punten. Tot slot ontvangt u 10 weken voordat uw inschrijving verloopt nogmaals een overzicht met het tot dan toe behaalde aantal PE-punten. Het is de verantwoordelijkheid van tolken en vertalers zelf om bij te houden hoeveel punten zijn behaald en hoeveel punten nog moeten worden behaald. Er worden door Bureau Wbtv tussentijds geen overzichten verstrekt van het aantal behaalde PE-punten. In de toekomst zal het mogelijk worden online inzicht te verkrijgen in het aantal door u behaalde punten per categorie.

Kan ik vrijstelling krijgen voor het behalen van PE-punten?

Ja, maar slechts onder zeer bijzondere omstandigheden kan vrijstelling worden verleend. Het gaat dan om buiten het vermogen van de tolk of vertaler liggende, bijzondere omstandigheden, die in beginsel slechts te vinden zijn in arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte. In de procedurebeschrijving is neergelegd op welke wijze een verzoek tot vrijstelling kan worden ingediend en onder welke voorwaarden een dergelijk verzoek kan worden ingewilligd.

Verlenging plaatsing Uitwijklijst

Welke voorwaarden gelden voor verlenging van de plaatsing op de Uitwijklijst?

Een plaatsing op de Uitwijklijst is drie jaar geldig en kan daarna onder bepaalde voorwaarden worden verlengd. Om voor verlenging van een plaatsing op de Uitwijklijst in aanmerking te komen is van belang dat u aantoont dat u voldoet aan de geldende (huidige) voorwaarden voor plaatsing op de Uitwijklijst en aan uw bijscholingsverplichting heeft voldaan.

Mijn plaatsing op de Uitwijklijst verloopt binnenkort. Wat moet ik doen?

Een half jaar voordat uw plaatsing op de Uitwijklijst van rechtswege verloopt, ontvangt u een brief van Bureau Wbtv waarin staat hoeveel PE-punten u op dat moment heeft behaald en of u aan de dan geldende voorwaarden voor plaatsing op de Uitwijklijst voldoet. Vervolgens ontvangt u 10 weken voordat uw plaatsing op de Uitwijklijst verloopt nog een brief. Bij deze brief treft u een formulier aan, dat u ingevuld en ondertekend aan Bureau Wbtv kunt retourneren als u voor verlenging van de plaatsing op de Uitwijklijst in aanmerking wilt komen.

Kan ik uitstel krijgen voor de verlenging van mijn plaatsing op de Uitwijklijst?

Nee, een plaatsing op de Uitwijklijst vervalt van rechtswege (na drie jaar). Dit vloeit voort uit artikel 6 van het Besluit Uitwijklijst Wbtv. Uitstel is dan ook niet mogelijk.
Als u niet op tijd uw verzoek tot verlenging van de plaatsing op de Uitwijklijst indient, betekent dat dat u niet meer op de Uitwijklijst te vinden bent nadat de drie jaren zijn verlopen.

Schort het indienen van een verzoek tot verlenging het eindigen van mijn plaatsing op de Uitwijklijst op?

Nee, het indienen van een verzoek tot verlenging van uw plaatsing op de Uitwijklijst zorgt er niet voor dat uw plaatsing op de Uitwijklijst niet van rechtswege eindigt. Pas nadat naar aanleiding van een verzoek tot verlenging is besloten dat de plaatsing wordt verlengd voor een periode van drie jaar, wordt de plaatsing verlengd. In de periode die ligt tussen het einde van de periode van plaatsing en het besluit tot verlenging is er echter geen sprake meer van een plaatsing. U bent op dat moment niet meer op de Uitwijklijst geplaatst. Het is dan ook van groot belang dat u tijdig een verzoek tot verlenging indient. Houdt u er rekening mee dat de behandeling van een verlengingsverzoek maximaal 8 weken in beslag kan nemen.

Ik sta toch op de Uitwijklijst? Waarom krijg ik dan een brief waarin staat dat ik niet aan de voorwaarden voldoe?

U bent op basis van het voorlopige beleid op de Uitwijklijst geplaatst. Een verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst van vóór 10 juni 2009 is beoordeeld aan de hand van een voorlopig beleid. Dat wil onder andere zeggen dat niet werd verlangd dat werd aangetoond dat de doeltaal op B2-niveau van het ERK werd beheerst. Een tolk of vertaler die op grond van het voorlopige beleid op de Uitwijklijst is geplaatst, moet dan ook ieder geval nog aantonen aan die voorwaarde te voldoen. Daarnaast is de competentiematrix gewijzigd. In plaats van 10 punten moeten er 8 punten op de matrix worden behaald. Daarnaast wordt met werkervaring als tolk of vertaler niet langer 4 punten behaald maar is werkervaring een op zichzelf staande voorwaarde waaraan moet worden voldaan.
Bij de verlenging moet u aantonen dat u voldoet aan de dan geldende voorwaarden voor plaatsing op de Uitwijklijst.

Verlenging inschrijving Rbtv

Welke voorwaarden gelden voor verlenging van de inschrijving in het Rbtv?

Een inschrijving in het Rbtv is vijf jaar geldig en kan daarna onder bepaalde voorwaarden worden verlengd (artikel 8 van de Wbtv). Er moeten in die vijf jaar 80 PE-punten worden behaald. Tevens moeten tolken en vertalers ten minste 10 professionele tolk- en/of vertaalopdrachten hebben uitgevoerd. Daarnaast moet er bij verlenging van de inschrijving een nieuwe Verklaring omtrent gedrag opgestuurd worden.

Kan ik uitstel krijgen voor de verlenging van mijn inschrijving in het Rbtv?

Nee, een inschrijving in het Rbtv vervalt na vijf jaar van rechtswege. Dit vloeit voort uit artikel 8 van de Wbtv. Het opschorten of verlengen van die termijn is niet mogelijk.

Specialisaties

Welke specialisaties zijn er?

Bureau Wbtv heeft een tweetal specialisaties aangewezen, namelijk “tolk in strafzaken” en “vertaler in strafzaken”. U kunt deze specialisaties hier vinden.

Zijn er ook andere specialisaties mogelijk?

Nee, net als de inschrijving in het Rbtv beoogt de vermelding van een specialisatie een bepaalde kwaliteit van de tolk of vertaler te garanderen. Om die reden is er, mede op advies van het Kwaliteitsinstituut Wbtv, uitdrukkelijk voor gekozen dat slechts aangewezen specialisaties in het Rbtv kunnen worden vermeld en uiteraard slechts nadat de tolk of vertaler heeft aangetoond aan de voorwaarden daarvoor te voldoen. Op dit moment zijn er twee specialisaties aangewezen, “tolk in strafzaken” en “vertaler in strafzaken”. Het aanwijzen van meer specialisaties zal gebeuren op basis van signalen die Bureau Wbtv ontvangt van partijen uit het werkveld.

Ik sta op de Uitwijklijst. Kan ik een specialisatie krijgen?

Nee, met een specialisatie wordt immers gedoeld op extra bekwaamheden, bekwaamheden in aanvulling op de basiscompetenties die gelden voor inschrijving in het Rbtv. Een tolk of vertaler die op de Uitwijklijst is geplaatst, beschikt niet aantoonbaar over die basiscompetenties. Logischerwijs kan een tolk of vertaler dan ook niet aantoonbaar over bekwaamheden in aanvulling daarop beschikken.

Hoe kan ik een verzoek tot het toekennen van een specialisatie indienen?

Een verzoek tot vermelding van een specialisatie kan worden ingediend na inschrijving in het Rbtv en beëdiging. Benadrukt wordt dat een tolk of vertaler alleen een verzoek tot het vermelden van een aangewezen specialisatie kan indienen. Het verzoek wordt uitsluitend behandeld indien daarvoor het formulier specialisatie is gebruikt.

Wanneer kan ik een specialisatie krijgen?

Een verzoek tot vermelding van een specialisatie kan worden ingediend na inschrijving in het Rbtv en beëdiging.

Hoe kan ik aantonen aan de voorwaarden voor een specialisatie te voldoen?

Voor de specialisatie “tolk in strafzaken” geldt in elk geval dat een diploma van een taalgebonden op tolken in strafzaken gerichte opleiding, zoals die van de SIGV, én ervaring tot het vermelden van de specialisatie “tolk in strafzaken” bij de inschrijving in het Rbtv van de tolk kan leiden.
Voor de specialisatie “vertaler in strafzaken” geldt hetzelfde. Het taalgebonden SIGV-diploma “vertaler in strafzaken” én ervaring leiden tot het vermelden van de specialisatie “vertaler in strafzaken” bij de inschrijving in het Rbtv van de vertaler.
Een tolk of vertaler kan ook anderszins aantonen aan de voorwaarden voor de specialisatie “tolk in strafzaken” of “vertaler in strafzaken” te voldoen. Het gaat echter wel om cumulatieve voorwaarden. Meer daarover leest u in het Besluit specialisatie en het Besluit aanwijzen specialisatie.

Is mijn jarenlange ervaring als tolk of vertaler in strafzaken ook voldoende om de specialisatie tolk of vertaler in strafzaken te verkrijgen?

Nee, ervaring als tolk in strafzaken of ervaring als vertaler in strafzaken alleen is onvoldoende voor het vermelden van de specialisatie.
Voor de specialisatie “tolk in strafzaken” geldt dat een diploma van een taalgebonden op tolken in strafzaken gerichte opleiding, zoals het diploma Gerechtstolk in strafzaken van de SIGV én ervaring tot het vermelden van de specialisatie “tolk in strafzaken” bij de inschrijving in het Rbtv van de tolk kan leiden.
Voor de specialisatie “vertaler in strafzaken” geldt hetzelfde. Het taalgebonden SIGV-diploma “Juridisch vertaler in strafzaken” én ervaring leiden tot het vermelden van de specialisatie “vertaler in strafzaken” bij de inschrijving in het Rbtv van de vertaler.
Een tolk of vertaler kan ook anderszins aantonen aan de voorwaarden voor de specialisatie “tolk in strafzaken” of “vertaler in strafzaken” te voldoen. Het gaat wel om cumulatieve voorwaarden, dus alleen werkervaring of alleen het SIGV-diploma is niet voldoende voor toekenning van een specialisatie. Meer daarover leest u in het Besluit specialisatie en het Besluit aanwijzen specialisatie.

Wanneer gaat de specialisatie in?

De specialisatie wordt vermeld bij de talencombinatie of vertaalrichting waarop de specialisatie betrekking heeft. De periode van vermelding van de specialisatie loopt daarom parallel aan de periode van inschrijving in het Rbtv.

Moet ik ook PE-punten behalen voor mijn specialisatie?

Ja, de specialisatie brengt ook een bijscholingsverplichting met zich mee. Jaarlijks moeten er per specialisatie 4 PE-punten met scholingsactiviteiten, die betrekking op die specialisatie hebben, worden behaald. Deze bijscholingsverplichting geldt per 12 maanden. Dus voor een vermelding van een specialisatie die nog tweeëneenhalf jaar loopt, moeten 8 PE-punten worden behaald voor verlenging van de specialisatie. Deze PE-punten moeten behaald zijn vanaf het moment dat de specialisatie bij een inschrijving in het register is vermeld. Hier vindt u een overzicht van scholingsactiviteiten die PE-punten opleveren voor specialisaties. Deze lijst is niet uitputtend.

Hoe kan ik een gespecialiseerde tolk of vertaler inzetten?

Bij de gegevens die worden getoond na een zoekopdracht in het Rbtv, wordt ook een eventuele specialisatie vermeld. Indien u een tolk met de specialisatie “tolk in strafzaken” of een vertaler met de specialisatie “vertaler in strafzaken” wilt inzetten, kunt u in het Rbtv zoeken op deze specialisatie middels het extra zoekveld. Indien u een tolk of vertaler in de Uitwijklijst zoekt, kunt u niet selecteren op specialisatie.

Bezwaar

Ik heb een afwijzing ontvangen van Bureau Wbtv, maar ik ben het daar niet mee eens. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met een besluit dat u namens de minister van Veiligheid en Justitie van Bureau Wbtv heeft ontvangen, kunt u daartegen bezwaar maken. Het bezwaar moet u indienen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. De verzenddatum staat op het besluit vermeld. Ook als u nog niet alle gegevens heeft, moet u uw bezwaarschrift binnen zes weken indienen. U krijgt dan de gelegenheid om de ontbrekende informatie binnen een bepaalde termijn alsnog te sturen.
Voor het indienen van het bezwaarschrift adviseert Bureau Wbtv u om gebruik te maken van het bezwaarformulier.

Hoe kan ik een bezwaarschrift indienen?

Bureau Wbtv adviseert u gebruik te maken van het bezwaarformulier. Dit formulier kunt u per post of per e-mail sturen naar Bureau Wbtv.

Inloggen (voor politie en justitie)

Waarom een inlogaccount aanvragen?

Afnemers met een afnameplicht zijn conform artikel 37 Wbtv verplicht om in straf- en vreemdelingenzaken in beginsel tolken en vertalers uit het Rbtv in te zetten. Werknemers van politie en justitie kunnen bij Bureau Wbtv dan ook een inlogcode aanvragen waarmee zij op een beveiligde manier kunnen zoeken in het Rbtv en eventueel de Uitwijklijst. Het zoeken nadat is ingelogd levert altijd de meest complete gegevens op, want de beperkingen die ten aanzien van de openbare benadering gelden, zijn niet van toepassing op de beveiligde benadering.

Wie kunnen een inlogaccount aanvragen?

Als u werkzaam bent bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tot de rechterlijke macht behorende gerechten, het Openbaar Ministerie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de politie of de Koninklijke Marechaussee, dan kunt u middels het formulier op de website een inlogaccount aanvragen waarmee u het Rbtv (en de Uitwijklijst) kunt raadplegen.

Hoelang is een inlogaccount geldig?

Een inlogaccount vervalt na één jaar. De gebruiker ontvangt automatisch een e-mail waarmee de geldigheid van de account met een jaar kan worden verlengd.

Een tolk of vertaler inzetten

Hoe kan ik een tolk of vertaler uit het Rbtv of de Uitwijklijst inzetten?

Het Rbtv is openbaar en te raadplegen. In het Rbtv of de Uitwijklijst kunt u zelf een tolk/vertaler zoeken en contacteren. Benadert u het Rbtv en de Uitwijklijst op de openbare manier, dan ziet u niet altijd alle informatie die over de ingeschreven tolken en vertalers beschikbaar is. Sommigen van hen hebben in het kader van hun privacy contactgegevens laten afschermen.
Werknemers van politie en justitie kunnen bij Bureau Wbtv een inlogcode aanvragen
waarmee zij op een beveiligde manier kunnen zoeken in het Rbtv en de Uitwijklijst. Het zoeken nadat is ingelogd levert altijd de meest complete gegevens op, want de beperkingen die ten aanzien van de openbare benadering gelden, zijn niet van toepassing op de beveiligde benadering.
In het Rbtv kunt u zoeken op achternaam, Wbtv-nummer, postcode en specialisatie.
Er bestaan geen standaardtarieven. Het is verstandig (prijs)afspraken schriftelijk vast te leggen om eventuele misverstanden te voorkomen.

Moet ik per se een tolk of vertaler uit het Rbtv inzetten?

De Wbtv kent een afnameplicht voor opdrachtgevers in het justitiedomein. Hieronder vallen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tot de rechterlijke macht behorende gerechten, het Openbaar Ministerie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de politie en de Koninklijke Marechaussee. Indien in het Rbtv geen tolk of vertaler beschikbaar is, kunnen zij de Uitwijklijst raadplegen, maar dit is niet verplicht.
Gewaarmerkte vertalingen mogen alleen nog maar worden gemaakt door beëdigde vertalers die staan ingeschreven in het Rbtv.
Meer informatie over beëdigde vertalers en gewaarmerkte vertalingen vindt u onder de veelgestelde vragen onder het onderwerp ‘Beëdigde vertalers en gewaarmerkte vertalingen’.

Kan ik via Bureau Wbtv een tolk of vertaler inschakelen?

Nee. Bureau Wbtv houdt alleen een landelijk register bij met beëdigde tolken en vertalers, maar is geen bemiddelingsbureau. Indien u een tolk of vertaler wilt inschakelen, kijkt u dan bij de vraag ‘Hoe kan ik een tolk of vertaler uit het Rbtv of de Uitwijklijst inschakelen?’

Ik wil weten of een tolk/vertaler is ingeschreven in het Rbtv

Indien u wilt weten of een tolk/vertaler is ingeschreven in het Rbtv kunt u het Rbtv raadplegen. U kunt op die manier zelf controleren of een tolk/vertaler staat ingeschreven in het Rbtv. In het Rbtv kunt u zoeken op achternaam, Wbtv-nummer, postcode en specialisatie.

Ik wil weten of een tolk/vertaler is geplaatst op de Uitwijklijst

Indien u wilt weten of een tolk/vertaler is geplaatst op de Uitwijklijst kunt u het Rbtv raadplegen. De Uitwijklijst is niet direct benaderbaar. De zoekfunctie neemt namelijk altijd eerst het Rbtv als uitgangspunt. Voor de Uitwijklijst moet u onderaan bij de zoekresultaten even doorklikken naar de Uitwijklijst.

In het Rbtv staat geen tolk/vertaler voor de talencombinatie/vertaalrichting die ik zoek. Wat kan ik nu doen?

Artikel 28, derde lid, van de Wbtv gaat in op de situatie dat geen beëdigde tolk of vertaler beschikbaar is omdat het Rbtv geen aanbod kent of omdat beëdigde tolken en vertalers vanwege de spoedeisendheid niet beschikbaar zijn. In dat geval kunt u als afnameplichtige opdrachtgever een andere tolk of vertaler inzetten. U moet dan wel schriftelijk motiveren waarom u bent afgeweken van de afnameplicht zodat achteraf na te gaan is wat de reden hiervoor is geweest. U kúnt dan te rade gaan in de Uitwijklijst, maar u móét dat niet. Het voordeel daarvan is wel dat alle tolken en vertalers die op de Uitwijklijst zijn geplaatst een Verklaring omtrent het gedrag (Vog) hebben overgelegd die is afgegeven op basis van het Rbtv-profiel. Daarmee is meteen voldaan aan de wettelijke verplichting dat de tolk of vertaler voorafgaand aan een opdracht (of in spoedeisende gevallen achteraf) een recente Vog moet overleggen. Daarnaast hebben tolken en vertalers op de Uitwijklijst aangetoond aan bepaalde eisen te voldoen ten aanzien van werk- en denkniveau, kennis van bron- en doeltaal en hebben zij minstens 20 opdrachten als tolk of vertaler uitgevoerd. Een tolk of vertaler uit de Uitwijklijst biedt dus bepaalde garanties ten opzichte van tolken en vertalers die niet op de Uitwijklijst staan.
Let op: tolken en vertalers op de Uitwijklijst zijn niet beëdigd en moeten daarom alsnog per zitting beëdigd worden. Daarnaast mogen alleen vertalers die in het Rbtv staan ingeschreven én beëdigd zijn gewaarmerkte vertalingen maken. Dus als er voor een bepaalde vertaalrichting geen enkele vertaler in het Rbtv staat ingeschreven, kan er geen gewaarmerkte vertaling worden gemaakt.

Wat kost een tolk of vertaler?

Er bestaan geen standaardtarieven voor tolken en/of vertalen. Er bestaat enkel de Wet Tarieven in Strafzaken. Het is verstandig (prijs)afspraken schriftelijk vast te leggen om eventuele misverstanden achteraf te voorkomen.

Valt de inzet van een tolk/vertaler onder de ‘toevoeging’ door de RvR?

Voor het aanvragen van een tolk- of vertaaldienst in een toegevoegde procedure kunt u zich richten tot Concorde.

Hoe kan ik een gespecialiseerde tolk of vertaler inzetten?

Bij de gegevens die worden getoond na een zoekopdracht in het Rbtv, wordt ook een eventuele specialisatie vermeld. Indien u een tolk met de specialisatie “tolk in strafzaken” of een vertaler met de specialisatie “vertaler in strafzaken” wilt inzetten, kunt u in het Rbtv zoeken op deze specialisatie middels het extra zoekveld. Indien u een tolk of vertaler in de Uitwijklijst zoekt, kunt u niet selecteren op specialisatie.

Klachten

Hoe kan ik een klacht tegen een tolk/vertaler indienen?

Iedereen kan een klacht indienen bij Bureau Wbtv over de manier waarop een (beëdigde) tolk of vertaler zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen. Het gaat hierbij in beginsel om tolken en vertalers die in het Rbtv of op de Uitwijklijst staan. De regeling geldt echter ook voor tolken en vertalers die een tolkdienst voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hebben geleverd. De IND heeft de klachtencommissie Wbtv van Bureau Wbtv namelijk gemachtigd om klachten over tolk- en vertaaldiensten, die geleverd zijn in opdracht van de IND, te behandelen.

Volgens de wet moet het klaagschrift worden ondertekend en bevat het ten minste:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht gericht is;
- en de naam van de (beëdigde) tolk of vertaler op wiens gedraging de klacht
betrekking heeft.

Digitale nieuwsbrief

Waarom ontvang ik de digitale nieuwsbrief van Bureau Wbtv?

Bureau Wbtv verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief met belangrijk nieuws over onder andere beleid en ontwikkelingen in de tolk-/vertaalbranche. Na inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst ontvangt u deze nieuwsbrief automatisch per e-mail. Een archief is te vinden op www.bureaubtv.nl/nieuwsbrief.

Uitschrijven

Ik wil me uit het Rbtv laten uitschrijven

Indien u zich niet voor alle talencombinaties en/of vertaalrichtingen wilt laten uitschrijven maar gedeeltelijk, dan kunt u dit formulier gebruiken en daarop aangeven om welke talencombinaties en/of vertaalrichtingen het gaat.
In dat geval kunt u zich laten uitschrijven middels het uitschrijfformulier op de website.
Er is een apart formulier beschikbaar voor het geval u zich voor alle talencombinaties en/of vertaalrichtingen wilt laten uitschrijven.

Ik sta op de Uitwijklijst en wil me laten uitschrijven

Indien u zich niet voor alle talencombinaties en/of vertaalrichtingen wilt laten uitschrijven maar gedeeltelijk, dan kunt u dit formulier gebruiken en daarop aangeven om welke talencombinaties en/of vertaalrichtingen het gaat.
In dat geval kunt u zich laten uitschrijven middels het uitschrijfformulier op de website.
Er is een apart formulier beschikbaar voor het geval u zich voor alle talencombinaties en/of vertaalrichtingen wilt laten uitschrijven.